ROI

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ 2017 – 2018 – vezi in format .pdf

Prezentul regulament este o completare şi o particularizare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin Ordinul nr. 5115/2014 şi publicat în Monitorul Oficial Partea I nr.23 din 13/01/2015 cu ulterioarele modificări.

Elevii din învățământul de stat și particular au obligația de a frecventa cursurile, de se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi competențele și de a-și însuși cunoștințele prevăzute de programele școlare.

Elevii  au obligatia sa foloseasca in orice ocazie/ loc un vocabular civilizat care sa faca cinste scolii noastre.

Elevii au obligaţia să aibă un comportament civilizat și o ținută decentă, atât în unitatea de învățământ, cât și în afara ei.

Este interzis elevilor și tinerilor din sistemul de învățământ preuniversitar :

a) să distrugă documentele școlare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliu educațional, etc. ;

b) să deterioreze bunurile din patrimoniul unității de învățământ (materiale didactice și mijloace de învățământ, cărți de la biblioteca școlii, mobilier școlar, mobilier sanitar, spații de învățământ etc.) ; elevii trebuie să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în stare bună la sfârşitul anului şcolar; In cazul deteriorării/distrugerii manualelor școlare primite gratuit,elevii vinovați înlocuiesc manualul cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu și tipului de manual. In caz contrar, elevii vor achita de cinci ori contravaloarea manualelor respective.

c)să aducă și să difuzeze în unitatea de învățământ materiale care, prin conținutul lor, atentează la independența, suveranitatea și integritatea națională a țării, care cultivă violența și intoleranța ;

d) să organizeze și să participe la acțiuni de protest, care afectează desfășurarea activității de învățământ sau care afectează participarea la programul școlar ;

e) să blocheze căile de acces în spațiile de învățământ ;

f) să dețină, să consume sau să comercializeze în perimetrul unității de învățământ și în afara acestuia, droguri, substanțe etnobotanice, băuturi alcoolice, țigări și să participe la jocuri de noroc ;

g) să introducă și/ sau să facă uz în perimetrul școlii de orice tipuri de arme sau de alte produse pirotehnice cum ar fi muniție, petarde, pocnitori, brichete, etc., precum și sprayuri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acțiunea lor, pot afecta integritatea fizică și psihică a beneficiarilor direcți ai educației și a personalului unității de învățământ ;

h) să posede și/ sau să difuzeze materiale care au un caracter obscen sau pornografic ; să introducă în şcoală  cărţi de joc ;

i) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor și al concursurilor ; prin excepție de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, doar cu acordul cadrului didactic, în situații de urgență sau dacă utilizarea lor poate contribui la optimizarea procesului instructiv- educativ ;

j) filmarea şi fotografierea în incinta şcolii sunt strict interzise; prin excepție de la această prevedere, este permisă înregistrarea, doar cu acordul cadrului didactic, în cazul în care această activitate poate contribui la optimizarea procesului instructiv- educativ ;

k) să lanseze anunțuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unității de învățământ ;

l) să aibă comportamente jignitoare, de intimidare, discrriminare și atitudini ostentative și provocatoare ;

m) să aducă jigniri și să manifeste agresivitate în limbaj și în comportament față de colegi și față de personalul unității de învățământ sau să lezeze în orice mod imaginea publică a acestora ;

n) să provoace, să instige și să participe la acte de violență în unitate și în afara ei ;

o) să părăsescă incinta unității de învățământ în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau a învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte ; se interzice elevilor să intre sau să rămână în şcoală pentru joacă, atunci când nu au activităţi şcolare;

p) să aibă o atitudine care constituie o amenințare la adresa siguranței celorlalți elevi și/sau a personalului unității de învățământ.

Elevii au obligația să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte cadrelor didactice pentru consemnarea notelor, precum și părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, pentru informare în legătură cu situația lor școlară.

Elevii care nu au optat pentru participarea la orele de religie își vor desfășura activitatea în cadrul școlii, în acest interval orar, la biblioteca școlii sau vor lua parte la alte activități desfășurate în școală, sub îndrumarea profesorilor de specialitate.

Elevii claselor I – VIII vor purta o ţinută decentă impusă conform noilor reglementari : bluză/cămaşă albă; pantaloni/fustă neagră; vesta şi însemnele şcolii (cravată, ecuson).

In cazul in care elevii se prezinta la scoala fara această ţinută , vor fi ascultati la toate orele si vor primi note in catalog.

Se interzice cu desăvârşire purtarea bluzelor şi a fustelor scurte, precum şi a pantalonilor cu talie joasă sau a geans-ilor.

Elevii au dreptul şi obligaţia să participe şi să se implice la toate acţiunile şcolii. Nu este permisă învoirea elevilor de la ore, cu excepţia cazurilor de participare la diverse activităţi cu specific şcolar (olimpiade, concursuri, festivaluri, etc).  În aceste situaţii învoirea se face de către conducerea unităţii şcolare. În cazuri speciale, elevii vor fi învoiţi de către părinţi pe baza unei cereri înaintate către învăţătorul/dirigintele clasei;

La fiecare 10 absențe nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absențe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină, nota la purtare se scade cu câte un punct. Scutirile medicale se aduc în termen de maxim 7 zile de la întoarcerea elevului în colectivitate.

Elevii care au media la purtare mai mică decât 9 în anul şcolar anterior, nu pot fi admiși în unitățile de învățământ cu profil militar, confesional și pedagogic.

Elevii care se fac vinovați de sustragerea/deteriorarea/distrugerea bunurilor unității de învățământ sunt obligați, personal sau prin părinții, tutorii sau susținătorii legali să acopere, în temeiul răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie sau a răspunderii pentru fapta minorului, toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparațiilor sau, după caz, să restituie bunurile sau să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate/sustrase.

In cazul în care vinovatul nu se cunoaște, răspunderea materială devine colectivă, revenind ăntregii clase/claselor.

Este interzis oricărui elev să aducă în şcoală sau în clasă persoane străine, sau să fie aşteptaţi de alte persoane (cu excepţia membrilor familiei) în şcoală sau în curtea şcolii;

Gustarea se serveşte numai în timpul pauzelor, în clasă , iar ambalajele resturilor de mâncare se vor arunca în containerele din curte sau în coşurile de gunoi din clasă;

Fetele  vor folosi în mod civilizat W.C.-ul din clădirea A, iar băieţii în acelaşi mod, WC-ul din clădirea B (orice distrugere va fi suportată personal), iar parintii vor fi instiintati de urgenta in vederea platii distrugerilor.

Se interzice cu desăvârşire pătrunderea în şcoală a persoanelor străine. Părinţii îi însoţesc pe copii până la poarta şcolii, de unde îi preiau la sfârşitul programului.

Este interzis consumul gumei de mestecat in incinta scolii.

Se interzice purtarea bijuteriilor în incinta şcolii (cercei mari, cercei multipli, inele, brăţări). In caz contrar, acestea se vor confisca.

Este interzis vopsitul părului şi a tunsorilor nonconformiste, in acest caz parintii fiind obligati sa remedieze situatia in cel mai scurt timp.

De asemenea este total interzis machiajul elevelor în incinta şcolii (ruj, rimel,) ojă,. Sanctiuni : scaderea notei la purtare.

Pe coridoare nu se admit jocuri, alergări: sunt locuri de trecere.

Elevii care se bat pe holuri (chiar în joacă) vor fi sancţionaţi conform regulamentului: ascultare la toate orele si notare, avertisment, mustrare scrisă, scăderea notei la purtare, muncă în folosul şcolii.

Este interzisă orice manifestare violentă între elevi, aceasta fiind înregistrată în scris, monitorizată şi sancţionată de către poliţia de proximitate.

Elevii vor avea acces în şcoală cu cel mult 10 minute înainte de începerea orelor  de curs.

Intrarea şi iesirea în/din şcoală se va face în mod civilizat sub supravegherea învăţătorului/profesorului de serviciu şi a uneia dintre îngrijitoarele şcolii.

În sala de sport, laboratorul de fizică-chimie, cabinetul de informatică  şi cabinetul metodic nu se va intra/ieşi decât în prezenţa cadrelor de specialitate..

Elevii care obțin rezultate remarcabile în activitatea școlară și extrașcolară și se disting prin comportament exemplar pot primi recompense : evidențiere în fața colegilor, consiliului profesoral, comunicare verbală sau scrisă adresată părinților, menționându-se faptele deosebite, burse de merit, de studiu, alte stimulente materiale, premii, diplome, medalii, recomandare pentru trimiterea , cu prioritate, în excursii, tabere, premiul de onoare al unității de învățământ.

Orice conflict apărut între elevi  va fi soluţionat de Comisia de disciplină a şcolii conform regulamentului acesteia.

Sancţiunile care se aplică elevilor sunt următoarele :

  • ascultare si evaluare la toate obiectele din ziua respectiva, cu notare in catalog
  • observaţia individuală
  • avertismentul
  • mustrare scrisă
  • retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit
  • eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3 – 5 zile
  • scăderea notei la purtare
  • mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeași unitate de învățământ sau la o altă unitate de învățământ
  • preavizul de exmatriculare
  • exmatricularea

Toate sancțiunile sunt comunicate, în scris, părinților.

Elevului i se atrage atenția că, în situația în care nu își schimbă comportamentul, i se va aplica o sancțiune mai severă.

Eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile constă în înlocuirea activității obișnuite a elevului , pentru perioada aplicării sancțiunii, cu un alt tip de activitate desfășurată, de regulă, în cadrul unității de învățământ, în sala de lectură, în biblioteca școlii, etc. Sancțiunea este însoțită de obligația desfășurării de activități în folosul comunității școlare.

Sancțiunea se consemnează în catalogul clase, precizându-se numărul și data documentului, precum și în raportul consiliului clasei la sfârșitul semestrului.

Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare.

Personalul didactic are obligaţia efectuării serviciului zilnic pe şcoală, conform planificării.

            R.O.I. este lege pentru personalul de conducere, personalul didactic, personalul didactic – auxiliar, îngrijitori, elevi, părinţi.

 

Director,                                                                      Comisia ROI:

Prof. Mogoş Mariana                                 Prof. Enache Camelia………………………

Prof. Aburel Bianca…………………………..

Prof.Tofan Carmen…………………………..