Criterii specifice de ocupare a posturilor didactice vacante

Prin prezenta vă comunicăm că în şedinţa Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Nr. 16 Galaţi, s-au aprobat următoarele criterii specifice de ocupare a posturilor didactice vacante în cadrul etapelor de transfer/pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar:

a) Candidatul să aibă calificativul Foarte Bine în ultimii doi ani;

b) Să facă dovada desfăşurării activităţilor de lucru cu elevii care provin din categorii defavorizate;

c) În urma evaluării dosarului personal, conform grilei din Anexa Nr. 2 la Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015 – 2016, să obţină minimum 60 de puncte.

Vă mulţumim!

DIRECTOR,
Prof. Mogoş Mariana